top of page

POUVWA JENÈS

Pwogram devlopman jèn nou an ogmante opòtinite edikasyonèl, sosyal, lwazi, pwofesyonèl ak ekonomik ki bay adolesan altènativ pou aktivite seksyèl. Sa a fasilite akizisyon de ladrès pou lavi ki sipòte yon tranzisyon siksè nan jèn adilt ki an sante. Atravè pwogram sa a, jèn nan Nò ak Santral Brooklyn ap vin gen konesans sou sante seksyèl ak repwodiktif yo, epi yo gen aksè a enfòmasyon ak resous nan kominote yo ki pral pèmèt yo fè chwa responsab ak fyè.

STAR - Jèn san danje ki aji ak responsabilite

STAR Logo.png

STAR ap travay pou asire aksè a swen sante repwodiktif konplè ak sèvis planin familyal pou adolesan pou anpeche gwosès, enfeksyon seksyèlman transmisib (MST), ak VIH / SIDA .

(...)

STAR tou bay atelye jèn ak edikatè sante ki dirije sou plas (DCS) ak nan anviwònman lekòl la nan zòn alantou Brooklyn (jan sa nesesè).

Sijè yo enkli, men yo pa limite a sa sèlman:

  • Anti-Entimidasyon,

  • Kominikasyon Sante,

  • Kiltirèl sansiblite,

  • Pote nan spectateur la (entèvansyon Vyolans)

  • Finans

Atelye kapab tou kreye nan demann lan gen tout pouvwa a potansyèl yo. Tout kesyon yo ka soumèt via imèl bay manadjè pwogram lan, Vanessa Mejia.

(...)

Pwogram STAR la ankouraje fòmasyon devlopman lidèchip ak opòtinite angajman sivik nan yon gwoup chwazi nan kanmarad edikatè ke yo rele tou Gwoup Nwayo nou an.

STAR - Jèn san danje ki aji ak responsabilite

Untitled_Artwork-7.png

STAR ap travay pou asire aksè a swen sante repwodiktif konplè ak sèvis planin familyal pou adolesan pou anpeche gwosès, enfeksyon seksyèlman transmisib (MST), ak VIH / SIDA .

(...)

STAR tou bay atelye jèn ak edikatè sante ki dirije sou plas (DCS) ak nan anviwònman lekòl la nan zòn alantou Brooklyn (jan sa nesesè).

Sijè yo enkli, men yo pa limite a sa sèlman:

  • Anti-Entimidasyon,

  • Kominikasyon Sante,

  • Kiltirèl sansiblite,

  • Pote nan spectateur la (entèvansyon Vyolans)

  • Finans

Atelye kapab tou kreye nan demann lan gen tout pouvwa a potansyèl yo. Tout kesyon yo ka soumèt via imèl bay manadjè pwogram lan, Vanessa Mejia.

(...)

Pwogram STAR la ankouraje fòmasyon devlopman lidèchip ak opòtinite angajman sivik nan yon gwoup chwazi nan kanmarad edikatè ke yo rele tou Gwoup Nwayo nou an.

#CONNECT 

#CONNECT to Health #CONNECT to Services #CONNECT to Community 

connect logo.png

CONNECT is a substance management and HIV prevention program for LGBT+ youth and young adults up to the age of 25. We are dedicated to serving as a liaison between the communities in North/Central Brooklyn and service providers. 

bottom of page